لطفا" در استفاده از فايل هاي ضميمه اين سايت، موارد زير مورد توجه قرار گيرد.

 

1-   قوانين و دستورات : فايل هاي اين مجموعه از سايت هاي مختلف گرد آوري شده اند لذا جهت آگاهي از تغييرات احتمالي مطالب مي توان به مرجع صادر کننده آن مراجعه نمود .

2-   فرآيندها : روشهاي اعلام شده در اين قسمت بر اساس مجوزهاي صادره در بهداشت و درمان صنعت نفت صورت پذيرفته و الزاما" قابل تعميم به ساير دستگاهها و مراکز درماني مشابه نميباشد.

3-   فرمت قرادادها : قراردادهاي تخصصي داخلي (غير تيپ ) در منوي بهداشت و درمان صرفا" با توجه به شرايط موجود جهت يکسان سازي عملکرد قراردادي مراکز درماني تحت پوشش سازمان در سراسر کشور تهيه شده است.

4-   فرمهاي کاربردي : اين فرمها بر اساس  نياز مراکز درماني در تهيه و تنظيم شرح خدمات قرارداد ، برآورد مبلغ پيمان , نظارت بر اجراي فعاليت پيمانکارو نهايتا ثبت مالي عمليات مطابق با مفاد قراردادهاي تخصصي (داخلي) ارائه شده است.

5-   الف ......... ي : ساير اطلاعات مرتبط يا نيمه مرتبط با فعاليت امورپيمانها در اين قسمت قابل دسترسي مي باشد.

6-   مناقصه و مزايده : ليست مناقصات و مزايده هاي جاري در اين قسمت از سايت قابل رويت مي باشد.

 بازديد از اين صفحه
(تعداد بازديد از اين صفحه)